Dostępność

NZOZ STOMED zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NZOZ STOMED.

 

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Karczewska, stomed.naklo@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 385 38 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMED M. Karczewska mieści się pod adresem ul. Pocztowa 17, 89-100 Nakło nad Notecią. Usytuowany jest w odległości 30 km od Bydgoszczy. Jest to budynek należący do Polskich Kolei Państwowych, umieszczony jest obok przejazdu kolejowego i kładki dla pieszych. Przychodnia znajduje się na parterze budynku, obejmuje 3 gabinety, poczekalnię, łazienki oraz pomieszczenia socjalne i sterylizacyjne o łącznej powierzchni 113 m2. Przed budynkiem znajduje się pas zieleni. Poczekalnia przychodni jest przeznaczona dla sześciu osób. Dostępny jest parking bez barier architektonicznych i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek główny

Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd wyposażony jest w barierki a drzwi wejścia głównego szerokością dostosowane są do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Za wejściem głównym znajduje się wiatrołap, w którym drzwi do wnętrza poczekalni również nie są otwierane automatycznie. Wiatrołap jest przeszklony, co umożliwia udzielenie pomocy z drugimi drzwiami przez osobę pracującą w rejestracji oraz późniejsze udzielenie informacji. Za przeszklonymi drzwiami znajduje się poczekalnia z krzesłami ustawionymi po lewej stronie, jednak z wystarczającą ilością miejsca dla swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie jest oddzielona rejestracja z drzwiami zamykanymi na klucz. Okno rejestracji jest przeszklone, a wysokość blatu przystosowana do pozycji stojącej pacjenta. Po prawej stronie od rejestracji umieszczony jest gabinet ogólny z łóżkiem fizjoterapeutycznym umożliwiającym ułożenie pacjenta w pozycji poziomej. Po lewej stronie od wejścia znajdują się drzwi prowadzące do gabinetów stomatologicznych. Jeden z gabinetów jest przystosowany do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich. Na wprost od wejścia łazienka o powierzchni 2,5 m2, po których można swobodnie poruszać się na wózku. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. Przestrzeń zabudowana jest dostępna dla wszystkich, szanując potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwe wykonanie wszystkich usług stomatologicznych i fizjoterapeutycznych. Po ciągach komunikacyjnych budynku może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim.

3. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze szerokie, na jednym poziomie).

4. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Po drugiej stronie skrzyżowania można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych.

8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

9. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z NZOZ STOMED jest możliwy jest poprzez:

1. napisanie pisma na adres: NZOZ STOMED, ul. Pocztowa 17,

89-100 Nakło nad Notecią

2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: stomed.naklo@gmail.com

3. skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjne) na numer telefonu: 52 385 38 41

4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie NZOZ STOMED w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.

 

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji mobilnych.